GREDS

Pàgina d'inici » Quin és l’impacte de la inestabilitat laboral sobre les desigualtats en salut?

Quin és l’impacte de la inestabilitat laboral sobre les desigualtats en salut?

Anuncis

Un estudi longitudinal del període 2001-2012 a Catalunya

 

Mentre l’experiència de l’atur és un conegut factor de risc per a la salut física i mental, l’expansió de les formes de contractació flexible al llarg de les tres darreres dècades ha atret l’atenció de l’epidemiologia cap als possibles efectes de la manca de qualitat del treball sobre la salut de la població amb resultats no concloents, imputables a la diversitat d’enfocaments de recerca, definicions emprades, variables de salut considerades i diferències en el context macrosocial de cada país.

Des d’un punt de vista longitudinal, els episodis d’atur i treball temporal es combinen per configurar trajectòries laborals inestables que afecten amb particular intensitat els grups socialment desfavorits. Catalunya es compta entre les regions amb unes taxes d’atur i treball temporal més elevades de la Unió Europea, la qual cosa unida a la dualitat característica del seu mercat de treball fa pensar que els episodis d’atur i temporalitat es concentren abrumadorament en determinats individus i grups. A pesar d’aquest risc potencial i de la renovada insistència de la OMS en els factors socioeconòmics com a principals determinants de l’estat de salut de la població, l’evidència científica existent al nostre país i a la resta de l’estat espanyol sobre els efectes de la inestabilitat laboral és més aviat escassa. Com a conseqüència, el nivell de conscienciació sobre aquest risc emergent tant per part de les autoritats sanitàries i els actors socials, com entre la ciutadania en general és molt baix.

 

Objectius i mètodes

Objectiu general:

Estudiar l’efecte de la inestabilitat laboral sobre diversos resultats de salut de la població catalana econòmicament activa al llarg del període 2001-2012.

Objectius específics:

1)  Determinar els efectes d’experimentar episodis d’atur i treball temporal sobre els canvis en grau de salut autopercebuda i la satisfacció vital dels individus, controlant possibles factors confusors

2)  Determinar l’existència d’efectes diferencials de la inestabilitat per a diferents categories socials (v. gr. edat, sexe, nivell socioeconòmic, nivell educatiu) i també en funció del cicle econòmic

3)  Predir trajectòries de salut autopercebuda per a diferents nivells d’exposició a atur i treball temporal i diferents grups socials, que permetin visualitzar el paper de la inestabilitat en les desigualtats socials en salut

4)  Extreure les conseqüències de la inestabilitat laboral per a la salut d’acord amb els resultats de l’estudi i elaborar si s’escau un llistat de recomanacions de polítiques públiques per prevenir les mateixes

Mètodes:

S’utilitzarà un disseny de tipus longitudinal amb valors retardats de la variable dependent (per tal de descartar l’existència de causalitat inversa) i independents (per tenir en compte un possible retard en la manifestació dels efectes de la inestabilitat). Mitjançant anàlisis descriptives es caracteritzaran les variables dependent, independents, factors confusors així com els efectes crus de l’atur i el treball temporal. Per obtenir els efectes ajustats de la inestabilitat laboral s’utilitzaran sengles models dinàmics probit ordinals amb intercepts aleatoris que adrecen així mateix el problema de les condicions inicials desconegudes. Els resultats del model s’utilitzaran per estimar les trajectòries de salut autopercebuda.

 

Repercussió

Esperem que els resultats d’aquesta recerca aportin a la societat catalana un nou element de judici en relació a una dimensió, les conseqüències sobre la salut i les desigualtats en salut, que rarament es té en compte a l’hora de determinar les polítiques de mercat de treball. Des del punt de vista dels responsables de la salut pública, és important comptar amb avaluacions dels efectes de la inestabilitat laboral sobre la població general i sobre col·lectius específics. En aquest sentit, esperem contribuir a que la vigilància en salut laboral a Catalunya inclogui de forma rutinària indicadors adequats de la inestabilitat i la precarietat laborals que permetin visualitzar la seva extensió i influència sobre el panorama sanitari català; i, en la mesura en que estigui justificat, s’implementin mesures tendents a prevenir els seus efectes nocius, particularment entre els col·lectius en què el seu impacte és previsiblement major.

Aquest projecte és una inversió en una investigació sobre un tema de màxim interés social, a penes avaluat en el nostre entorn i amb un plantejament metodològic novedós que contribueix a la qualitat de la recerca epidemiològica en el nostre país.

Anuncis
%d bloggers like this: